: : મોબાઇલ રજીસ્ટ્રેશન : :
-: મોબાઈલ નંબર :-
પી.ડી.એસનાં એલર્ટ મેસેજ માટે મોબાઇલ રજીસ્ટ્રેશન (PDS alert mobile registration.)

પહેલાં તમારો મોબાઈલ નંબર નાખી 'આગળ વધો' બટન ઉપર ક્લીક કરો. આમ કરતાં તમે દર્શાવેલ નંબર ઉપર એક OTP નંબર આવશે. આ નંબર પોર્ટલ ઉપર એન્ટર કરી સબમીટ કરતાં તમે મોબાઇલ રજીસ્ટર કરાવી શકશો.
 
તમારો મોબાઈલ નંબર નાખો.