: : ઓનલાઈન ફરીયાદ : :
-: તમારી ફરીયાદનું સ્ટેટસ જાણો :-
તમારી ફરીયાદનું સ્ટેટસ જાણવા અહીંયા કલીક કરો .
 
-: મોબાઈલ નંબર :-
જો તમારી પાસે મોબાઈલ નંબર હોઇ તો નીચે પ્રમાણે મોબાઈલ નંબર રજીસ્ટર કરાવી તમે ઓનલાઈન ફરીયાદ નોંધાવી શકો છો. જો મોબાઈલ નંબર ના હોઇ તો તમે ટોલ ફ્રી નંબર 1800-233-5500 ડાયલ કરી ફરીયાદની નોંધણી કરાવી શકો છો.

પહેલાં તમારો મોબાઈલ નંબર નાખી 'આગળ વધો' બટન ઉપર ક્લીક કરો. આમ કરતાં તમે દર્શાવેલ નંબર ઉપર એક OTP નંબર આવશે. આ નંબર પોર્ટલ ઉપર એન્ટર કરી સબમીટ કરતાં તમે ઓનલાઈન ફરીયાદની નોંધણી કરી શકશો.
 
તમારો મોબાઈલ નંબર નાખો.